OC DANIŞMANLIK OC DANIŞMANLIK
sms
×
Menü

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) KYS
ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?
ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?
ISO 9001 Belgesinin Süresi Var mıdır?
ISO 9001 Belgesi Neden alınır?
ISO 9000 Tarihi
Bizi Tercih Etmeniz İçin Nedenler?

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) KYS

• ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart olup verilen belgenin adıdır.

• ISO 9001 Standardı, her 5-7 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

 ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite, mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir. Kalite Politikası, kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir. Kalite Yönetimi, bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir. Kalite Hedefleri, kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir. Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır. S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için M: Measurable / Ölçülebilir A : Achievable / Ulaşılabilir R : Real / Gerçekçi T : Timing / Zamana bağlı

 • Kalite planlaması: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına denir.
• Kalite Kontrol: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
• Kalite Güvence: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
• Çalışma Ortamı: İşin yapıldığı ortam şartları.
• İyileştirme: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
• Ürün: Prosesin bir Sonucuna denir. ( Not: Dört Genel Ürün Kategorisi: )

1. Donanım
2. Yazılım
3. Servisler
4. İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu olabilen unsurlar.

 • Şartlar: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler bütünü. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olan şartlardır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konulabilir.
• Düzeltici Faaliyet: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlerdir.
• Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.
• Standart Dışı İzin: Şartlara uymayan ürünlere gerektiğinde ( müşteri onayı gibi ) şartlı / şartsız çıkış izni verme.
• Serbest Bırakma: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izinler
• Gözden Geçirme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
• Doğrulama: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemidir.
• Geçerli Kılma: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesidir.
• Objektif Delil: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya verilerdir.
• Uygunsuzluk: Gerekliliklere uymama durumudur.
• Proses: Girdileri kaynak kullanarak çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler bütünüdür.

Kalite politikası nedir?
Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca "MÜŞTERİ MEMNUNYETİ" ve "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME" olarak özetlenebilir.

Kalite yönetimi nedir?
Kalite politikasını, amaçlarını ve sorumluluklarını belirleyip bunları kalite sistemi içinde planlama ve kontrol gibi yöntemlerle gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliytlerdir.

Toplam Kalite Yönetimi TKY nedir?
Toplam kalite yönetimi tky  "İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen  bir yönetim felsefesi" olarak tanımlanabilir. Bu tanım içerisinde 
KALİTE, müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması, KALİTESİZLİK ise topluma verilen toplam zararı ifade eder. MÜŞTERİ, işletmedeki süreçlerin ürettiği ürün yada servisi kullanan kimsedir. Bunlardan organizasyon içinde yer alanlara İÇ MÜŞTERİ, bu ürün yada servisleri para ile satın alanlara ise DIŞ MÜŞTERİ diyoruz. TKY’ nin T’ si, toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsar. K’ si, kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmak demektir. Y’ si ise, yönetimin her konuda çalışanlara  liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır.

Toplam Kalite Yönetimi’nin amacı nedir?
T.K.Y İle kalite seferberliği başlatılmış demektir. Amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Savurganlığı önleme,
- Verimliliği artırma,
- Maliyetleri düşürme,
- İşlem zamanlarını kısaltma, 
- Devamlı kaliteyi artırma,
- Sürekli iyileştirme ve gelişme.

Toplam Kalite Yönetimi eğitiminde amaç nedir?
Toplam kalite yönetimi eğitiminin temel amacı çalışanların verimliliğini artırmaktır.Üretimin kalitesini artırmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir.

Hizmet kalitesi ne demektir?
Verilen hizmet seviyesinin müşteri beklentileri ile ne kadar iyi eşleştiğinin ölçüsüdür. Kaliteli hizmet vermek demek, müşteri beklentilerine uyumlu bir yapı içinde
karşılık vermek demektir.

Müşteri odaklılık ne demektir? 
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en son noktada müşteri değerlendirir. Dolayısıyla müşteri  odaklılık dendiğinde, "müşteri istek ve beklentileri" ve "katma değerin nasıl sunulabileceği" anlaşılmaktadır.

Tedarikçilerle işbirliğinin faydası nedir?
Değer zinciri tedarikçilerle başlar. Ürün ve hizmetlerimizin kalite ve maliyetleri onlara da bağlıdır. Tedarikçilerimizin yetenekleri, sürekli iyileşme çabaları başarımızda anahtar unsurlardır.
 
Süreklilik nedir?
Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve ortadan
kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar.

Prosedür nedir?  
Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dökümandır. 

Talimat nedir?  
Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır. 

Kayıt nedir?  
Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümandır.

Form nedir?  
Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır. 

Dış kaynaklı döküman nedir?  
Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan (Örn: müşteri dokümanları, kataloglar, ISO 9001 Standardı) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır. 

Uygunsuzluk nedir?  
Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. 

Düzeltici faaliyet nedir?  
Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diger istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir.

Düzeltici faaliyetle önleyici faaliyet arasındaki fark nedir?  
Düzeltici faaliyet, oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi; önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

Belgelendirme Kapsamını nasıl belirleyeceğiz?  
Belgelendirme kapsamını belirlerken, kuruluş faaliyet alanını ve iş gerçekleştirme proseslerini yansıtan bir metin seçilmeli, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı, ayrıca kapsam dâhilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili yeterli ifadeler bulunmalıdır.

Belgelendirme Kapsamı - Hariç tutma Nedir? 
ISO 9001 standardı, kuruluşlara tüm faaliyetlerini belgede tanımlı olan kapsama dahil etme zorunluluğu getirmemektedir. Ancak, kapsama dahil edilen kuruluş faaliyetleri ISO 9001 standardının uygulanabilen tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır. Standard; uygulaması olmayan ve/veya konuyla ilgili müşteri istekleri ve yasal mevzuata aykırı olmaması koşuluyla bazı maddelerin belgelendirme kapsamında hariç tutulmasına müsaade etmektedir. Ancak kuruluş, uygulaması olmayan (hariç tutulan) maddelerin neden uygulanmadığının haklı gerekçelerini dokümante etmek zorundadır.  

Sistem dökümantasyonu sadece basılı (çıktı) olarak mı olmalıdır?  
Hayır, dokümantasyon herhangi bir ortam veya yapıda olabilir.

Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı  
Çalışanların potansiyelleri rekabet gücünü belirler. Güven ve yetkilendirme ile bu potansiyellerin ortaya çıkmasını desteklenmelidir. Sürekli iyileşme amacı ile katılımın ve iletişimin yaygınlaştırılması için öğrenmeye ve yetenekleri geliştirmeye yönelik tüm olanaklar sağlanmalıdır. 

Süreçlerle Yönetme ve Verilere Dayanma  
Katma değer yaratan tüm faaliyetler sistematik süreç yönetimi yaklaşımı ile yönetilir. Güvenli süreçlerle kaliteli ürün ve hizmetler sağlayabiliriz. Yönetim sisteminin temelini veriler, ölçüm ve bilgi sistemleri oluşturur. 

Sürekli İyileştirme ve Yaratıcılık  
Tek standart "mükemmellik”tir. Bu tanım elde ettiklerimizle yetinmemeyi, daha iyiyi ararken yaratıcılığı özendirecek ortam ve olanakları yaratmayı gerektirir. Kıyaslama yaklaşımımız sürekli iyileşme amacı ile yaratıcı uygulamaları aramayı ve uygulamayı kapsar.

Kalite kontrolü nedir?
Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesinde kullanılan tüm faaliyetler.

Kalite sistem standardı nedir?
Firmanın ürününün / verdiği hizmetin ilgili olduğu standartta belirtilen parametrelere uygunluğunun gerekliliklerini sağlamak için 
kalite yönetimidir.

K.E.K nedir? 
K.E.K(kek) Kalite El Kitabı: Kalite yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun olmazsa olmazıdır, standardın 4.maddesindedir, Genel Dökümantasyon Gereklilikleri kısmındadır, şirketin anayasasıdır.

 

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almayı düşünen firmalar için ilk akla gelen sorular aşağıda tanımlanmıştır;

ISO Belgesi Nedir?
ISO Kalite Belgesi belgeleri, nasıl, nereden alınır, nelerdir?
ISO 9000 Giriş ve Standartlarının Gelişimi
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemlerinin Amacı
ISO 9000'in Sağladığı Yararlar
ISO 9000 Yeterli Mi?
ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır?
ISO 9000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
ISO 9000 Belgesi Nereden Alınır?
ISO 9000 Belgesinin Süresi Var mıdır?
ISO 9000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
ISO 9000 Belgesinin Süresi Var mıdır?
ISO 9001 belgesi kaç yıllığına verilir, ne kadar geçerlidir ?
ISO 9000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
ISO 9000 Belgesi Nereden Alınır?
ISO 9000 Belgesinin Süresi Var mıdır?
ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 aynı anda uygulanabilir mi ?

• ISO 9001 kalite yönetim sistemleri nin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Kalite yönetim sistemleri nin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bu devamlılığı sürekli sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun yönetim sistemini belgelendirir. Böylece kuruluş ISO belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.

 ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu: ISO 19011 Standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ile ilgili kılavuzluk bilgilerini sağlar.

ISO Belgesi ile Kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Kalite yönetim sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ISO 9001 belgesini geri alabilir.

Ülkemizde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aynı zamanda ;

ISO 9001 Sertifikası, ISO 9001 Kalite Belgesi , ISO 9001 Kalite Sertifikası, ISO 9001 Standartı , ISO 9001 Standartları, ISO 9001 Yönetim Sistemi, ISO 9001 Şartları , ISO 9001 Revizyonu, ISO 9001 Eğitimi, Kalite Kontrol Belgesi , Kalite Belgesi , Toplam Kalite Yönetimi, toplam kalite yönetimi ilkeleri, ISO 9001 Dokümanı kelimeleri ile sorgulanmakta ve eşdeğer anlama geldiği düşünülmektedir.

TURKAK LOGOLU ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?
Türk akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları standartları doğrultusunda çalışmalarını tamamlamış ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetçi/ Baş denetçi kadrosunu oluşturmuş firmaları ISO 9001 Belgesi vermesi konusunda akredite etmektedir.

TURKAK dan ISO 9001 Belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluşlar yapmış oldukları ISO 9001 belgelendirme denetimleri sonucu ISO 9001 belgesini TURKAK akrediteli olarak verebilmektedirler.

 ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

• ISO 9001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre ISO 9001 standardını uygulamak zorundadır. ISO 9001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?  

• ISO 9001 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve hazırlık çalışmalarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, ISO belgesi için belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 Kalite belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

 ISO 9001 Belgesinin Süresi Var mıdır?

• ISO 9001 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 9001 kalite belgesi üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 9001 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

ISO 9001 Belgesi  Neden alınır?

ISO 9001 Belgesi nin kullanımı; ISO 9001 kalite belgeleri çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

• ISO 9001 belgesi, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme ve disiplini anlayışını kazandırır.
• ISO 9001 Belgesi nin alınması mükemmele ulaştınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür.
• ISO 9001 kalite yönetim sisteminde problemin çözümünden daha önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO nun temel amacı;

• ISO standarları ile uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.
• ISO ile Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir.
• Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.
• Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.
• Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.
• Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.
• Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

Aynı Zamanda;

• ISO 9001 Karlılığı arttırır

• ISO 9001 Sistemi çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar
• ISO 9001 Belgesi Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir
• ISO 9001 ile Motivasyon ve katılımı arttır
• ISO 9001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır
• ISO 9001 Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırır
• ISO 9001 Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Ayrıca ISO 9001 belgesi kamu ve özel ihale şartnamelerinde de yer alabilmektedir.

ISO 9000 Tarihi

"International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı yunanca "eşit" anlamına gelen "ISOs" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" olarak adlandırılmıştır. [1] Uluslararası alanda uygulanacak kalite sistem standardı çalışmaları ilk kez merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO (standart) (International Organization For Standardizasion) tarafından başlatılmıştır. ISO (standart), 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuş olup, 135 üye ülkeden oluşmaktadır. Her ülkeden bir üye bulunmaktadır ve her üye eşit oy hakkına sahiptir. Bu amaçla ISO (standart)’nun aktif üyeleri olan ABD, İngiltere, Kanada tarafından bu çalışmaları yürütmek üzere Teknik Komite (TC 176) oluşturulmuştur. Bu komitenin çalışmaları sonucu ISO 9000 Kalite Sistem Standartları Mart 1987’de yayınlanmış ve ülkemiz (TSE 1988) başta olmak üzere birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmişti ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.
  

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN NEDENLER?

• Yıllardır sadece kendi işimizi yapıyoruz.
• Çok farklı sektörlerde bu işi profesyonel olarak yapmış ,uzman kadroya sahibiz.
• Yılların tecrübesi ve projelerini bitirdiğimiz yüzlerce müşterilerimizle, güven konusundaki tüm sıkıntılarınızı gideriyoruz ve sektörümüzde ilk tercihler arasında yer alıyoruz.
• En uygun finansal koşullarda ve en optimum sürede sertifika sahibi olacağınızı garantiliyoruz.
• Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet verme potansiyeline sahibiz.
• Türkak ve yurtdışı akreditasyonlu belgeleri müşterilerimizin isteğine göre planlarız, ama sadece güvenilir sertifikasyonları müşterilerimize sağlarız.
• Sadece kurumunuza özel dokümantasyon ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
• Sürekli öğrenen, değişime ve gelişmeye açık, deneyimli ve yetkin olarak başladığı işi başarı ile sonuçlandıran, uzun vadeli düşünüp ve müşteriyi çözüm ortağı olarak kabul eden bir yapı oluşturuyoruz.
• Kurumunuzu geleceğe taşıyacak Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası’nı ve kurumsal hedeflerinizi oluşturuyoruz.
• Kurumunuzdan biriymiş gibi ve aynı zamanda kurumunuzun bir müşterisi gibi sizlerle iletişim kurabilecek çalışma tarzına sahibiz.
• Kurum içi eğitimleri yine biz vererek, hem tüm çalışanların aktif katılımını sağlıyoruz, hem de daha uygun finansal koşulları “danışmanlık paketimiz” içinde sizlere sunuyoruz.

ISO 9001 belgesi danışmanlık hizmeti ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

GÜNCEL HABER
Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Firması İle ISO 50001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu (GSTC) Belgelendirme Faaliyetlerimiz Devam Ediyor Alumet Alüminyum Firması ile ISO 14064-1 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sınır da Karbon Düzenlemesi Kıyı Êmniyeti Genel Müdürlüğü ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Çalışmaları Tamamlandı Yerli Mali Ürün Belgelendirme İşlemleri Thor Specialties Firması ile Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır. Sulu Sistem Baca Filtresi TSE Ürün Belgelendirme İçin Firmamız Tarafından TSE K 632 oluşturulmuştur. Demtaş Beton Firması İle TS 821 EN 1916, TS EN 1917, TS EN 14844,TS 2824 EN 1338, TS 436 EN 1340 Ürün Belgelendirme İşlemlerine Başlanmıştır Çelik Çorap Firması İle Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Erateks Tekstil Firması ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denetiminden Başarı İle Geçmiştir Çuhadaroğlu Alüminyum Firması İle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği, Eczanelerin VERBİS Sistemine Kayıt Yükümlülüğü Bulunmaktadır. Seda Meral Firması ile ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Konunu Çalışmaları Devam Etmektedir. KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz Devam Etmektedir. KVKK yükümlülüğü bulunan firmaların her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir Üretim Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Hizmet Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Güvenli Üretim Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı Kimler İçindir? Güvenli Turizm Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Programı Belgelendirme Danışmanlık Hizmetine Başlanmıştır. TSE K 599 Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri - Tıbbi Olmayan Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. TS EN 14683+AC Tıbbi Yüz Maskeleri Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. MCC İletişim Firması İle Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlığına Başlanmıştır. Direksan Firması İle TSE K 555 Enerji Nakil Hattı Direkleri TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması ile KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Kisan İnşaat Firması İle KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Okisan Firması İle KVKK Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Sampark Firması İle TSE Oyun Alanları TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Tamamlanmıştır. Production Solutions firması ile ISO 9001:2015 Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması İle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlnamıştır. Teksin Gıda Firması İle ISO 9001, ISO 22000 ve TS 4500 Buğday Unu TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. United Group Firması İle ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 27001 ISO 10002 ISO 45001 Yönetim Sistemleri Çalışmalarına Başlanmıştır. İnside Medikal Firması İle ISO 9001 ve ISO 13485 Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Marka Nasıl Tescil Edilir? Marka Tescil Nedir ?
FOTOĞRAF GALERİ
OC DANIŞMANLIK