OC DANIŞMANLIK OC DANIŞMANLIK
sms
×
Menü

  
Marka Tescili Nedir?
   Neden Marka Tescili?
   Marka Tescilinin Faydaları
   Marka Tescil Nereden Alınır?
   Marka Tescil Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?
   Patent / Faydalı Model Nedir?
   Patent/Faydalı Model Nereden Alınır?
   Patent / Faydalı Model Nasıl Alınır Aşamaları Nelerdir?
   Patent ve Faydalı Model Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?
   Tasarım Nedir?
   Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır?
   Tasarım Tecil Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?


MARKA – PATENT
Marka  Tescili Nedir?

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade  edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır.

Türkiye’de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.

Bir ibarenin marka olarak Türk Patent Enstitüsü’nde tescili, marka sahibine sadece Türkiye açısından etkin hukuki ve cezai koruma sağlar.

 

Neden Marka Tescili?

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması elbette ki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yılında imza atığı "Paris Anlaşması" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.
 

Marka Tescilinin Faydaları

Markanızı tescil ettirerek ;

* Markanızın başkalarının mal veya ambalajlarının üzerinde kullanılmasını,
* Markanızı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanmasını,
* Markanızı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını,
* Markanızın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını, önleyebilirsiniz ve söz konusu koruma kapsamında;
* Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesini,
* Maddi ve manevi zararın tazmini ile itibar tazminatını,
* Taklit ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konmasını,
* El konan ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını,
* Tecavüz edenlere 1-4 yıl arası hapis cezası verilmesini,
* Tecavüz edenlerin yüksek para cezaları ile cezalandırılmalarını,
* İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılmasını ve aynı süre ile ticaretten men edilmelerini, mahkemeden talep edebilirsiniz.

Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken kurallar

* Kolay okunabilmeli
* Ayırt edici özelliği bulunmalı
* Kolayca taklit edilememeli
* Okunuşu kulağa hoş gelmeli
* Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinç altına tesir etmeye elverişli olmalı
* İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı
* Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı
* Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.

 

Marka Tescil Nereden Alınır?

Marka tescil konusunda  Türkiye de tek tescil makamı Türk Patent Enstitüsü dür.
 

Marka Tescil Prosedürü ;

Marka Tescili nasıl yapılır? Aşamaları nelerdir?

Marka tescil başvuru işlemlerinin ilk adimi resmi başvuru yapılmadan önce marka araştırmasının yapılmasıdır. Marka araştırması bize markanın tescil edilebilirliğini göstermektedir. Marka ön araştırması şirketimizin datalarından yapılabileceği gibi Türk Patent Enstitüsü'nden de yapılabilmektedir. Araştırma markanın hangi sektörlerde (sınıflarda) kullanılacağı belirlenerek yapılır. Araştırma sonucu olumlu olan markalar için resmi başvuru aşamasına geçilir. Markanın varsa logosu ile beraber başvuru dilekçesi hazırlanıp Türk Patent Enstitüsüne girişi yapılır. Girişi yapılan markaların gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır ve markanın koruması baslar. Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka başvurusunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında incelerler. Tescil edilebilir markalar yayın aşamasına gelir ve Türk patent enstitüsünce her ay yayınlanan Resmi marka bülteninde yayına çıkar. Yayın suresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz durumu açıktır.3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda marka tescil belgesi başvuru harcı yatırılıp tescil belgesi tarafınıza gönderilir.

Basvuru İçin Gerekli Evraklar:

* Müracaatı istenen marka
* Varsa istenen marka örneği
* Şirket veya şahsa ait faaliyet belgesi
* Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
* Vekaletname (Büromuzca düzenlenecek ve noter tasdiki gerekmemektedir).
* İşlemlerin takibi ile ilgili olarak kurumunuz ve şirketimiz arasında düzenlenecek sözleşme.

Şirketimiz Marka  hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

* Müracaat dosyalarının hazırlanması ve başvurularının yapılması,
* Bültenlerin takibi
* Tüm belgelendirme aşamalarının takibi
* Gerekli durumlarda itirazların yapılması
* Taklit ve kullanım durumlarda hukukçularımız aracılığıyla yasal yollara müracaat edilmesi
* Devir ve lisans işlemlerinin yürütülmesiMarka Tescil Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?

OC danışmanlık , Türk Patent Enstitütüsü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip Resmi Merka tescil vekilleridir. OC Danışmanlık MARKA ve PATENT vekilidir.İşlemlerinizi sizin adınıza yürütür. Marka ve Patent danışmanlık hizmeti ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

PATENT / FAYDALI MODEL
Patent / Faydalı Model Nedir?

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yol ile tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır. Patent, buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır.

Patentli bir buluş; alınıp satılabilen, kiralanabilen diğer mallar gibi, buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent tescili alındıkları ülkelerde geçerlidir. Örneğin; Patent tescili alınan ürünlerin, başkaları tarafından Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, patent tescil sahibine ithalatı durdurma hakkı sağlamaktadır. Bu nedenle patentlerin, faaliyet gösterilen ya da gösterilmek istenen ülkelerde tescillerinin yapılması gerekmektedir. Tescilin bulunmadığı ülkelerde bir yıllık rüçhan hakkından faydalanılabilir.  Çalışılması düşünülen ülkelerin tümünde de marka tescil alınması, haklarınıza sahip çıkabilmeniz açısından çok önemlidir. Bunun için uluslararası toplu patent başvurularının avantajlarından faydalanılabilir.

 

Patent /Faydalı model

Patent ise buluş sahibinin söz konusu ürün veya usulünü belirli süre ve şartlar dahilinde kullanabilme,satabilme,lisans verebilme hakkına sahip olmasıdır.Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi veya Faydalı Model tescil Belgesi veya Patent Alma denir.

Buluşlar ancak Patent veya faydalı Model tescili ile korunabilir.
 

 

Patent / Faydalı model Nereden Alınır?

Patent  konusu Türkiye ‘ de tek tescil makamı Türk Patent Enstitüsü dür.

 

Patent / Faydalı model Nasıl Alınır Aşamaları Nelerdir?

Patent başvurusu için istenen evraklar;

-Buluşa ait tarifname

-Buluşla ilgili istemler

-Buluşla ilgili çizimler

-Buluşu anlatan özet


Patent ve Faydalı Model Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?

OC Danışmanlık Türk Patent Enstitütüsü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip Resmi Patent vekilleridir. OC Danışmanlık MARKA ve PATENT vekilidir.İşlemlerinizi sizin adınıza yürütür. Patent danışmanlık hizmeti ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

TASARIM
Tasarım Nedir?

"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” (554 sy.kararname Md.3) ifade eder. Tanımı kısaca özetlemek gerekirse, tasarım tescilinin bir ürünün dış görünüşünün tescili olduğunu ileri sürebiliriz. Nitekim tasarım tescilinin ürünün fonksiyonu ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Tasarımda önemli olan ürün üzerinde uygulanmış bulunan yaratıcı faaliyettir. Tasarımın koruma süresi 5 yıl olup, 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım Tescil Şartları

Tasarımların tescil edilebilmesi için YENİLİK OLMASI ve AYIRT EDİCİ NİTELİĞE sahip olması gerekmektedir.

Yenilik

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüchan tarihinden once DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma veya bu kişilerin suistimali sonucu kamuya sunma YENİLİK ve AYIRT EDİCİ NİTELİK etkilenmez.

Ayırt Edici Nitelik

Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

Tasarım hakkı sahibi, tescile konu tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır.

Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep eden ile tasarımcının farklı olması durumunda, tasarım hakkı talep eden ile tasarımı dizayn eden kişi veya kişiler arasındaki ilişki başvuru esnasında beyan edilmelidir.

 

Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Tasarım Başvurusunun Hazırlanması

Tasarım tescili ile korunmak istenen ürünlerin görsel tarifnamesi hazırlanmalıdır. Tasarım tarifnamesi tasarımın görsel olarak içerdiği yeniliklerin açıklanmasıdır. Vekilliğimizce hazırlanacak tasarım dosyalarında tasarım tarifnamesi vekillerimizce hazırlanmaktadır. Ancak iyi bir tarifname hazırlanabilmesi için tasarım sahibinin tasarım tarifnamesi açıklama formu doldurması gerekir. Bu formda tasarımla ilgili yeni ve korunmak istenen kısımların günlük dilde yazılması yeterlidir. Bunun haricinde yapılan tasarımın kimin tarafından yapıldığını ve tasarım haklarının ne şekilde başvuru sahibine devredildiğini gösteren tasarım talep beyanının doldurulması gereklidir.

Görsel olarak korunmak istenen tasarımların 8cmx8cm boyutunda resim (veya çizim) hazırlanmalıdır. Bu bilgi ve belgelerle birlikte  OC Danışmanlık ‘a  vekalet verilmesi durumunda tasarım başvurusu ve takibi yapılacaktır.

Şirketimiz tasarım koruma hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

* Müracaat dosyalarının hazırlanması ve başvurularının yapılması,
* Bültenlerin takibi
* Tüm belgelendirme aşamalarının takibi
* Gerekli durumlarda itirazların yapılması
* Taklit ve kullanım durumlarda hukukçularımız aracılığıyla yasal yollara müracaat edilmesi
* Devir ve lisans işlemlerinin yürütülmesi
* Süresi dolan tasarımların yenilenmesi hizmetlerini kapsar

 

Tasarım Tecil Belgesi Konusunda Kimlerden Yardım Alabilirim?

OC Danışmanlık, Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip Resmi Tasarım Tescil vekilleridir.

OC Danışmanlık Tasarım tescil  vekilidir. İşlemlerinizi sizin adınıza yürütür

Tasarım tescil  danışmanlık hizmeti  ve   detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

GÜNCEL HABER
Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Firması İle ISO 50001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu (GSTC) Belgelendirme Faaliyetlerimiz Devam Ediyor Alumet Alüminyum Firması ile ISO 14064-1 Çalışmalarına Başlanmıştır. Sınır da Karbon Düzenlemesi Kıyı Êmniyeti Genel Müdürlüğü ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Çalışmaları Tamamlandı Yerli Mali Ürün Belgelendirme İşlemleri Thor Specialties Firması ile Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır. Sulu Sistem Baca Filtresi TSE Ürün Belgelendirme İçin Firmamız Tarafından TSE K 632 oluşturulmuştur. Demtaş Beton Firması İle TS 821 EN 1916, TS EN 1917, TS EN 14844,TS 2824 EN 1338, TS 436 EN 1340 Ürün Belgelendirme İşlemlerine Başlanmıştır Çelik Çorap Firması İle Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Erateks Tekstil Firması ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denetiminden Başarı İle Geçmiştir Çuhadaroğlu Alüminyum Firması İle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığına Başlanmıştır Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği, Eczanelerin VERBİS Sistemine Kayıt Yükümlülüğü Bulunmaktadır. Seda Meral Firması ile ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Konunu Çalışmaları Devam Etmektedir. KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz Devam Etmektedir. KVKK yükümlülüğü bulunan firmaların her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir Üretim Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Hizmet Sektörü İçin Covid Güvenlik Hizmet Belgelendirmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. Güvenli Üretim Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı Kimler İçindir? Güvenli Turizm Belgesi Nedir? Güvenli Turizm Programı Belgelendirme Danışmanlık Hizmetine Başlanmıştır. TSE K 599 Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri - Tıbbi Olmayan Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. TS EN 14683+AC Tıbbi Yüz Maskeleri Ürün Belgelendirme Danışmalık Sürecine Başlanmıştır. MCC İletişim Firması İle Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlığına Başlanmıştır. Direksan Firması İle TSE K 555 Enerji Nakil Hattı Direkleri TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması ile KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Kisan İnşaat Firması İle KVKK Kanunu Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Okisan Firması İle KVKK Kapsamında Danışmanlık Çalışmalarına Başlanmıştır. Sampark Firması İle TSE Oyun Alanları TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Tamamlanmıştır. Production Solutions firması ile ISO 9001:2015 Çalışmalarına Başlanmıştır. Erateks Firması İle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,ISO 45001 Çalışmalarına Başlnamıştır. Teksin Gıda Firması İle ISO 9001, ISO 22000 ve TS 4500 Buğday Unu TSE Ürün Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. United Group Firması İle ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 27001 ISO 10002 ISO 45001 Yönetim Sistemleri Çalışmalarına Başlanmıştır. İnside Medikal Firması İle ISO 9001 ve ISO 13485 Belgelendirme Çalışmalarına Başlanmıştır. Marka Nasıl Tescil Edilir? Marka Tescil Nedir ?
FOTOĞRAF GALERİ
OC DANIŞMANLIK